Договір-приєднання щодо надання послуг лідогенерації

м. Київ, Україна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВЛЕКС», ідентифікаційний код юридичної особи: 41382627, місцезнаходження за адресою: Україна, 02095, місто Київ, вулиця Срібнокільська, 22 (надалі – «Замовник»), в особі Директора Іванова Володимира Вячеславовича, що діє на підставі Статуту, керуючись, зокрема, ст. 634, ст. ст. 638 – 644, ст. 205, ст. 419, частиною 3 ст. 426, ст. 441 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003, далі – ЦК України, частиною 7 статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 з подальшими змінами і доповненнями,

ПРОПОНУЄ юридичним особам та/або фізичним особам-підприємцям, кожен з яких в подальшому іменується «Виконавець», шляхом приєднання до цього Договору-приєднання щодо надання послуг лідогенераціїї (надалі – «Договір»), надавати Замовнику Послуги.

Договір є офертою та представлений у формі формуляру (розміщений/оприлюднений на офіційному вебсайті Ліцензіара за посиланням URL: https://partners.activelex.com/dogovir-oferty).

Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Виконавця до запропонованого Договору в цілому. Кінцевий користувач не може запропонувати свої умови Договору.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається Акцептом Договору між особою, що здійснила реєстрацію у якості Виконавця в Особистому кабінеті на вебсайті Ліцензіара за посиланням URL:  : https://partners.activelex.com/register)

1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1.1.Веб-сайт - інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що має унікальну URL-адресу та представляє собою сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, об'єднаних за тематичним ознакою.

1.2.Лід - виконання користувачем мережі Інтернет дії на Веб-сайтах Замовника https://start.activelex.com/ та https://advokat.activelex.com по отриманню демо-доступу до Системи LEX та/абопридбанню Системи LEX.  Факт здійснення користувачем Ліда фіксується Замовником.

1.3.Рекламно-інформаційний модуль (РІМ) - текстовий статичний (з незмінним зображенням) або анімований, графічний або текстово-графічний прямокутний, квадратний або іншої форми блок інформації, що розміщується на визначених Виконавцем Веб-сайтах, конкретних веб-сторінках, в листах,  відправляється по e-mail в мережі Інтернет, або в групах Виконавця в соціальних мережах і містить код переходу (гіпертекстове посилання) на веб-сайт Замовника https://start.activelex.com та/або https://advokat.activelex.com (веб-сторінку здійснення Ліда).  Види (формати) РІМ, що розміщуються Виконавцем в цілях виконання Договору, визначаються Виконавцем самостійно або можуть завантажуватися на сайті Замовника.

1.4.Послуги по лідогенерації (Послуги) - послуги пошуку і залучення користувачів через інформаційну мережу Інтернет.

1.5.Залучений користувач (далі також «Користувач») - користувач мережі Інтернет, який перейшов на Веб-сайти https://start.activelex.com та/або https://advokat.activelex.com з Веб-сайту, сторінки, інших інтернет-каналів Виконавця або з застосуванням QR-коду і зробив придбання ПО Сервісу Замовника.  Не вважається Користувачем особа, яка на дату цього Договору протягом 24 останніх місяців придбавала ліцензії на Систему LEX.

1.6. Система LEX або Сервіс - програмне забезпечення, що постачається Користувачу в електронній формі через мережу Інтернет та доступне для використання у вигляді Веб-сайту, розташованого за адресою https://lex.activelex.com/, а саме - система інформаційно-правового забезпечення «LEX», що включає нормативно-правову та судову інформацію, а також правові аналітичні матеріали та іншу інформацію.

1.7.Спам - масова розсилка комерційної та іншої реклами або подібних комерційних видів повідомлень особам, які не виражали бажання їх отримувати.

1.8.Реферальная посилання - це заздалегідь визначена унікальна гіперпосилання на Веб-сайт Замовника, яке містить унікальний ідентифікатор Виконавця і дозволяє Замовнику визначити джерело переходу Користувача з метою подальшої прив'язки Лідів до ресурсів Виконавця.

1.9.Система LEX – це онлайн система інформаційно-правового забезпечення «LEX», що включає нормативно-правову та судову інформацію, а також правові аналітичні матеріали та іншу інформацію.

1.10.Особистий кабінет Виконавця (далі «Особистий кабінет») - набір веб-сторінок на сервері Замовника, доступних персонально для Виконавця на Веб-сайті https://partners.activelex.com/, авторизаційними даними для доступу до яких є унікальний логін Виконавця (адреса електронної пошти) і пароль.

В Особистому кабінеті Виконавця Замовник надає Виконавцю наступну інформацію:

- звіт про обсяги наданих Послуг за весь період дії Договору, шляхом надання даних статистики.  Під даними статистики Замовника розуміються достовірні дані докладного звіту про здійснення Користувачами мережі Інтернет Лідів на Веб-сайті Замовника за джерелами розміщення Виконавця;

- іншу необхідну інформацію.

1.11. Акцепт – надання Користувачем повної і беззастережної згоди з умовами Договору. Оферта Постачальника вважається прийнятою (акцептованою) Користувачем і цей Договір вважається укладеним у момент реєстрації Виконавця у Особистому кабінеті. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1.Виконавець в терміни, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надавати Замовнику Послуги з лідогенерації, а саме:

2.1.1.подключити Веб-сайт Замовника https://partners.activelex.com/ до системи розміщення Виконавця;

2.1.2.здійснювати розміщення РІМ Замовника на Веб-сайтах, що належать Виконавцю та/або в печатному вигляді, в електронних промолистах, групах Виконавця в соціальних мережах та інших супутніх каналах залучення користувачів мережі Інтернет.

2.2.Даний договір укладено строком на 1 (один) рік та вступає в силу з моменту підписання його Сторонами.

2.3.Договор вважається пролонгованим на той же термін, що передбачений в п. 2.2.  Договору, якщо жодна зі Сторін за 30 (тридцять) днів до моменту закінчення терміну його дії не заявить письмово про свій намір розірвати Договір.

3. ПРАВА ТА ОБОВ"ЯЗКИ СТОРІН

3.1.Виконавець зобов'язується:

3.1.1.На підставі і у відповідності до цього Договором забезпечити розміщення РІМ Замовника на визначених цим Договором ресурсах, в обсягах, визначених Виконавцем на свій розсуд.

3.1.2.Не розміщувати РІМ Замовника на веб-сторінках в мережі Інтернет, що містять матеріали, що порушують загальноприйняті стандарти пристойності (еротичні і порнографічні матеріали), а також закликають громадян до насильства, агресії, дій, які порушують законодавство України.  При виявленні Виконавцем або Замовником випадків порушення цієї умови адміністратором (власником) Веб-сайту, на якому проводиться розміщення РІМ Замовника, Виконавець негайно знімає РІМ Замовника з такого сайту.

3.1.3.Не використовувати Спам для поширення інформації про  або про Веб-сайт Замовника.

3.1.4.Не порушувати у будь-який спосіб права інтелектуальної власності Замовника та/або третіх осіб при виконанні цього Договору.

3.1.5.Не здійснювати навмисну ​​перереєстрацію існуючих (зареєстрованих) клієнтів Системи LEX з метою отримання винагороди і не агітувати існуючих (зареєстрованих) клієнтів Системи LEX до перереєстрації під виглядом залучених Виконавцем користувачів.

3.1.6.На вимогу Замовника прибрати або змінити РІМ Замовника на Веб-сайтах Виконавця, піддоменах даних Веб-сайтів, в електронних промолистах, групах Виконавця в соціальних мережах та інших супутніх каналах залучення користувачів мережі Інтернет.

3.1.7.Призначити відповідального повноважного представника (контактна особа) для вирішення поточних питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, а також повідомляти іншу Сторону про зміну контактної особи.  Контактна особа Виконавця при виконанні цього Договору, може бути доведена Замовнику окремо в формі електронного повідомлення.

3.2.Виконавець має право:

3.2.1.З метою виконання умов цього Договору використовувати і розміщувати (доводити до загального відома) контент з Веб-сайту Системи LEX для просування Системи LEX, використовувати графічні зображення і банери з символікою Замовника, HTML і текстові посилання, будь-які текстові та графічні матеріали а  також скріншоти, описи товарів, робіт і послуг, акції та промокоди, фотографії, відео, демо-версії Системи LEX на Веб-сайтах Виконавця, визначених у п. 2.1.2, піддоменах даних Веб-сайтів, в електронних промолистах, групах Виконавця в соціальних мережах та інших супутніх каналах залучення користувачів мережі Інтернет.

3.2.2.Розміщувати (доводити до загального відома) на визначених у п. 2.1.2 цього Договору ресурсах гіпертекстові посилання на Веб-сайт Замовника на свій розсуд, без будь-яких вимог або дозволів з боку Замовника, а також прибирати такі посилання.

3.2.3.Відмовитися від розміщення РІМ, в разі якщо рекламована за допомогою розміщення РІМ діяльність суперечить законодавству України, в тому числі містить будь-які ознаки неналежної реклами та/або явно не відповідає загальноприйнятим нормам моралі.

3.3.Замовник зобов'язується:

3.3.1.Призначити відповідального повноважного представника (контактна особа) для вирішення поточних питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, а також повідомляти іншу Сторону про зміну контактної особи. Контактна особа Замовника при виконанні цього Договору, може бути доведена Виконавцю окремо в формі електронного повідомлення.  Для спілкування з Виконавцем Замовник використовує пошту (partners@activelex.com).

3.3.2.Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору при досягненні граничного розміру для виплати, зазначеного у п. 5.3 Договору.

3.3.3.Своєчасно надавати Виконавцю всю інформацію і матеріали (в тому числі рекламні), необхідні для виконання цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

3.3.4.Не надавати Виконавцю для розміщення у відповідності до умов Договору матеріали, зміст яких порушує інтелектуальні права третіх осіб.

3.3.5.Враховувати Реферальні посилання Виконавця «https://activelex.com/?a=promokodus», які застосовується до будь-якої сторінки сайту https://start.activelex.com та/або https://advokat.activelex.com, під час переходу за посиланням з сайту (сайтів)  Виконавця на сайт Замовника.

3.3.6.Сповіщувати Виконавця про отримання нового продажу від Користувача  (тобто придбання чи поновлення Користувачем підписки на Сервіс).

3.4.Замовник має право:

3.4.1.В односторонньому порядку розірвати Договір і заблокувати аккаунт Виконавця без виплати винагороди у випадках і порядку, передбаченими цим Договором.

3.4.2.Вимагати від Виконавця прибрати або змінити РІМ Замовника на Веб-сайтах Виконавця, піддоменах даних Веб-сайтів, в електронних промолистах, групах Виконавця в соціальних мережах та інших супутніх каналах залучення користувачів мережі Інтернет в тому випадку, якщо на розсуд Замовника такий РІМ  порушує законодавство України, загальноприйняті правила моралі, закликає громадян до насильства, агресії, дій, які порушують законодавство України, надає недостовірні відомості про продукт/Сервіс Замовника та/або в будь-який інший спосіб завдає шкоди діловій репутації Замовника.

3.5.Сторони також мають інші права і несуть обов'язки, що випливають з цього Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1.Виконавець щомісяця, не пізніше 5 (п'ятого) робочого дня місяця наступного за звітним складає і пересилає Замовнику Акт наданих Послуг (далі - Акт) (в двох примірниках).

4.2.Замовник не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Акту наданих Послуг підписує цей Акт і направляє один екземпляр Акту Виконавцю або направляє Виконавцю письмову мотивовану відмову від підписання. У разі якщо Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Акту від Виконавця не повернув підписаний екземпляр або мотивовану відмову від приймання Послуг, Акт вважається підписаним, а Послуги - наданими та прийнятими Замовником в обсязі, зазначеному в Акті.

4.3.Інформація про підписання Замовником Акту, що свідчить про прийняття Послуг Виконавця, в обсязі, зазначеному в Акті, додатково може відображатися в Особистому кабінеті Виконавця на Веб-сайті Системи LEX.

5. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.Винагорода Виконавця за цим Договором визначається в формі комісії від вартості прибдання у Замовника Ліцензій на Систему LEX. Розмір винагороди Виконавця визначається у відсотках від вартості прибдання у Замовника Ліцензій на Систему LEX, а саме:

- 30% від вартості придбання першої Ліцензії на Систему LEX (30% Ліцензійної винагороди) Користувачем;

- 10% від вартості придбання наступних Ліцензій на Систему LEX (10% Ліцензійної винагороди) Користувачем протягом 2 (двох) років використання Системи LEX; 

5.2.Звітним періодом є календарний місяць.  Загальний розмір винагороди Виконавця за звітний період визначається як комісія від вартості придбання Користувачем Ліцензій на Систему LEX, в розмірах, передбачених у п. 5.1.  Договору. Підсумкова вартість послуг Виконавця за звітний період фіксується в Акті наданих послуг. При цьому, у разі якщо між датою реєстрації Користувача у Системі LEX та датою активації/придбання Користувачем Ліцензії на Систему LEX пройшло більш ніж 3 (три) місяці, комісія Виконавця за залучення такого Користувача не нараховується. 

5.3.У разі якщо вартість наданих послуг за звітний період (календарний місяць) не перевищує 1000(одну тисячу гривень) гривень, такі послуги підлягають прийняттю і оплаті Замовником в наступному звітному періоді або при розірванні цього Договору.

5.4.Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання Замовником Акту наданих послуг, або з моменту його узгодження в порядку п. 4.3.  Договору. Розрахунок вартості наданих послуг за Договором проводиться в гривнях.  Зобов'язання Замовника по оплаті послуг Виконавця за Договором вважається виконаним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.5.Вартість банківських послуг, пов'язаних з переведенням та/або отриманням Сторонами грошових коштів відповідно до цього Договору, сплачується кожною Стороною самостійно і не компенсується іншою Стороною.

5.6. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником за умови надання Виконавцем документів, які підтверджують державну реєстрацію Виконавця як фізичної особи-підприємця та/або юридичної особи відповідно до законодавства України. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України.

6.2.У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань по оплаті послуг Виконавця (в тому числі прострочення оплати), Замовник несе відповідальність у вигляді пені в розмірі 0.1% річних від суми заборгованості, за кожен день прострочення, але не більше 10% сумарно за всіма зобов'язаннями  в межах цього Договору.

6.3.В зв'язку з використанням комп'ютерного та іншого обладнання, каналів зв'язку та/або програм для ЕОМ, що належать третім особам, Сторони погоджуються з тим, що Сторони за цим Договором не несуть відповідальності за будь-які затримки, переривання, прямий і непрямий збиток або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні та/або програмах для ЕОМ або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також в результаті дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних або з'єднанні, перебоїв в електроживленні, що сталися не з вини Сторін.

6.4.Якщо РІМ надається Замовником, то він несе повну відповідальність за відповідність розміщеної інформації із законодавством України, а також гарантує, що має всі виключні права на матеріали, що становлять РІМ, і на час дії цього Договору передає Виконавцю право використання даних матеріалів в обсягах, обмежених цілями виконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором.  У всіх інших випадках відповідальність за РІМ несе Виконавець.

6.5.Сторони самостійно здійснюють сплату всіх податків, мит, зборів та платежів, які підлягають оплаті в зв'язку з виконанням цього Договору.

6.6.Жодна із Сторін не має права переводити, передавати в іншій формі третім особам права та обов'язки за цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

6.7.Кожна Сторона цього Договору заявляє і гарантує, що вона не має ніяких зобов'язань перед третіми особами, які можуть перешкоджати укладанню та/або виконанню цього Договору, і, що ні Договір в цілому, ні будь-які його положення не будуть порушувати законні права  третіх осіб, включаючи права власності, інші речові права, майнові та немайнові права, авторські, суміжні, особисті, цивільні, договірні та інші права, що виникають з будь-якого виду угод, нормативно-правових та інших актів, судових рішень та інших підстав, а також не завдадуть шкоди честі, гідності та ділової репутації третіх осіб.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання буде наслідком дії непереборної сили (форс-мажору), тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, в тому числі масових заворушень, заборонних дій влади, стихійних лих,  пожеж, катастроф, серйозних перебоїв в електропостачанні, пошкоджень на сервері, на якому зберігаються розміщені РІМи, або інших незалежних від Сторін обставин та інших обставин непереборної сили.

7.2.Сторони зобов'язані в письмовій формі повідомляти один одного про існування форс-мажорних обставин протягом 10 (десяти) днів з моменту їх настання з наданням офіційного підтвердження форс-мажору від компетентних державних органів.

7.3.Якщо настання відповідних форс-мажорних обставин безпосередньо вплинуло на виконання Сторонами зобов'язань в строк, встановлений в цьому Договорі, цей строк відповідно продовжується на час дії відповідних обставин.

7.4.В разі якщо такі обставини тривають більше 2 (двох) місяців, кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором.  У цьому випадку Договір вважається розірваним, жодна із Сторін не матиме права вимагати відшкодування збитків від іншої Сторони.

8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДОГОВОРУ

8.1.Отримана Стороною в процесі виконання цього Договору будь-яка інформація про комерційну і фінансову діяльність, нові рішення і технічні знання іншої Сторони є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

8.2.Сторони дійшли згоди вважати конфіденційною інформацією (а в межах, що допускаються чинним законодавством України, - комерційною таємницею) ту інформацію, яка передається однією із Сторін (далі - Розкриваюча Сторона) іншій Стороні (далі – Одержуюча Сторона) із зазначенням її конфіденційності, і ту інформацію, конфіденційність якої прямо обумовлена цим Договором. Одержуюча Сторона зобов'язується використовувати конфіденційну інформацію Розкриваючої Сторони, виключно в рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3.Кожна із Сторін приймає на себе зобов'язання ніякими способами не розголошувати (робити доступною будь-яким третім особам, крім випадків наявності у третіх осіб відповідних повноважень в силу прямої вказівки закону) конфіденційну інформацію іншої Сторони, до якої вона отримала доступ при укладенні цього Договору та під час виконання зобов'язань, що виникають з Договору.  Справжнє зобов'язання виконується Сторонами в межах терміну дії цього Договору та протягом одного року після припинення його дії, якщо не буде обумовлено інше.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.Правовідносини, що виникають з умов цього Договору регулюються у відповідності до чинного законодавства України і тлумачяться відповідно до нього.  Усі спори, розбіжності або вимоги Сторін, що виникають з Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення зобов'язань або його недійсності, вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди між Сторонами підлягають передачі на розгляд до відповідного суду, згідно з правилами підсудності, встановлених законом.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1.Все попередні домовленості і листування Сторін, в тому числі листи, угоди про наміри, інші договори між Сторонами щодо предмету цього Договору діють в частині, що не суперечить умовам цього Договору.

10.2.Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору мають силу, тільки якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими особами обох Сторін.

10.3.Договір може бути розірваний до закінчення його терміну в наступних випадках:

10.3.1.за взаємною згодою Сторін.  У такому випадку Сторони підписують угоду про припинення дії.

10.3.2.за ініціативою однієї зі Сторін цього Договору за умови письмового повідомлення про такий факт протилежної Сторони шляхом надсилання електронного та\ або рекомендованого листа за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання.

10.4.Будь-які письмові офіційні повідомлення, документ або інше листування між Сторонами у зв'язку з цим Договором вважаються відповідним чином надісланими і представленими, якщо виконані в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, передані персонально, по факсу, електронній пошті з підтвердженням про вручення за адресами,  зазначеним в реквізитах Сторін.

10.5.Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність будь-яких інших положень цього Договору.

10.6.Цей Договір складений в двох примірниках ідентичного змісту, які мають однакову юридичну силу (по одному примірнику для кожної із Сторін).

10.7.Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну в найкоротші терміни (не пізніше 10 (десяти) календарних днів) про зміну своєї адреси (місцезнаходження), банківських реквізитів, номерів телефонів (телефаксів), адрес електронної пошти та зміні уповноважених представників.

Замовник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВЛЕКС»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 41382627
Місцезнаходження: Україна, 02095, місто Київ, вулиця Срібнокільська, 22.
Банківські реквізити: п/р UA493003460000026004023670101 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
Податковий статус: платник податку на прибуток на загальних підставах.
ІПН платника ПДВ: 413826226512


Засоби зв’язку:
тел.: +38044 333-92-84
e-mail: support@activelex.com